Garanti Şartları
Sitemizde satılan tüm saat modelleri T.C. kanunları gereğince yetkili Türkiye ithalatçıları tarafından 24 ay garanti kapsamında olup yetkili ithalatçılaran hükümlü oldukları garanti şartları aşağıda belirtilmiştir.

Garanti ile ilgili işlemleri siparişiniz ile birlikte size gönderilen garanti belgesinde bulunan ithalatçı firmanın irtibat numaralarından ulaşarak talep edip gerekli işlemlerin yapılmasını sağlayabilirsiniz.

1- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2(iki) yıldır.
2- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamam garanti kapsamındadır.(Kol saatleri için saat kordonu hariçtir)
3- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 (yirmi) iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcı, bayii, acentası, temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 gün içerisinde giderilmesi durumunda imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Tüketici arıza bildirimi; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.
4- Malın garanti süresi içinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde; işçilik masrafı değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5- Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
– Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, 1 yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde 6 defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması, aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların 4’den fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının 6’dan fazla olması unsurlarının yanı sıra maldan yararlanamamayu sürekli kılması,
– Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
– Firmanın servis istasyonunun mevcut olması halinde sırayla satıcı, bayii, acentası, temsilciliği veya ithalatçısı veya imalatçısı-üretisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirtilmesi durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.
6- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kllanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7- Garanti belgesi ile iligli olarak çıkabilecek sorunları için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurabilir.
8- Garanti belgesinin tasdik edilerek tüketiciye verilmesini temin etmek veya ayrıca, bu yükümlülüğün yerine getirildiğini ispat etmekle satıcıi bayi veya acenta sorumludur.
9- Satılan mala ilişkin düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez. Ancak servis istasyonlarında yapılan onarım ve parça değişimi işlemleri sonucunda verilen fatura bu yönetmeliğin öngördüğü garanti şartlarını içermesi kaydıyla garanti belgesi yerine geçer.
Garanti Kapsamına Girmeyen Haller

1- Pil ömrü.
2- Normal aşınma yıpranma ve eskime (örneğin çizilmiş cam, deri, plastik, dokuma, velkro gibi metal olmayan kayış ve zincirlerin renk ve/veya malzemesinde değişiklik meydana gelmesi, kaplamanın dökülmesi)
3- Anormal/kötü kullanım, dikkatsizlik , ihmal, kaza (vurmalar, çökmeler, çarpmalar, camın kırılması vs.) sonucu saatin herhangi bir bölümünde meydana gelen hasar, saatin uygunsuz kullanımı veya kullanma talimatına uyulmaması sonucunda oluşan hasarlar .
4- Saatin yetkili olmayan kişilerce açılması (Pil değişim, bakım veya onarım için)
5- Arızaya yangın vb. doğal afetlerin neden olması.
6- Garanti belgesinde belirtilen saat yetkili servislerinden başka herhangi birinin bakım onarım yapması ile neticelenen arızalarda.
7- Saatin dış kasası, camı ve pili çizilmiş, yıpranmış yada zarar görmüş ise
8- Servis talep ederken garanti sertifikasının ibraz edilmemesi halinde
9- Garanti sertifikasındaki model numarası ve tarihinde tahrifat yapılmış ise
10- Saat su ile temas ettirilmiş ise (su geçirmezlik özelliği olmayan saatler)
Su Geçirmez Saatlerin Garantisi Hakkında Bilgiler Uyarılar

1- Saatinizi aşırı sıcak sudan koruyunuz.
2- Saatiniz normal bir kullanım için tasarlandığından düşürmemeye özen gösteriniz.
3- Saatinizi asla çözücülük özelliği olan (alkol, gaz, asit ve vb.) sıvı maddelerden ve diğer kimyasal etkiyi haiz maddeler ile temas ettirmeyiniz.
4- Saatiniz su geçirmez özelliği sahiptir ancak deri kayışlı modellerde kayış su altında kaldığı sürede yıpranacağından yüzerken yada su içerisinde kullanmayınız.